Kalman Mizsei quote

Kalman Mizsei quotes
Fear of radiation is a far greater threat to the affected individuals than radiation itself,

~ Kalman Mizsei

Comment Summary for quote

Random quotes